+13115103072 liedra@yahoo.com

5月24日海内塑料PP出厂价格年夜全

东瀛电竞app-最新版app下载 2022-05-13

五年夜塑料今日价格行情 出厂价格 PE PP PVC PS ABS 今日油价 PE日评 PP日评 PVC日评 PS日评 ABS日评 更多日评 出产厂家 2005-5-20 2005-5-23 2005-5-24 较上一生意业务日 备注 年夜庆石化/T30S 10800 10500 10100 ↓-400 挂牌 年夜庆石化/T38F 10900 10600 10200 ↓-400 挂牌 抚顺石化/T30S 10950 10450 10250 ↓-200 挂牌 抚顺石化/Z30S 10200 10200 10200 0 无货 抚顺石化/T38F 10550 10550 10550 0 无货 燕化公司2401 10810 10810 10810 0 挂牌 燕化公司/1700 10810 10810 10810 0 挂牌 燕化公司/K7726 10910 10910 10910 0 规划内 ,规划外11210,挂牌 燕化公司/K8303 11010 11010 11010 0 规划外11210 ,挂牌;4220报12610-12860,B8101报11910-1216 扬子石化/F401 10700 10700 10700 0 挂牌 扬子石化/S1004 10400 10400 10400 0 挂牌 扬子石化/S700 10800 10800 10800 0 挂牌, 扬子石化 /C180 11400 11400 11400 0 挂牌 扬子石化/J340 11300 11300 11300 0 挂牌 扬子石化/K8003 11300 11300 11300 0 挂牌 扬子石化/F1002B / 盘锦乙烯/F401 10200 10200 10200 0 10050 盘锦乙烯/J340 11700 11700 11700 0 不产无货 独石化/T30S 11400 11400 11400 0 独石化/V30S 11650 11650 11650 0 不产 独石化/EPS30R 11600 11600 11600 0 上海石化/T300 11300 10800 10800 0 挂牌 上海石化Y2600/Y1600 11500 11000 11000 0 上海石化/F280 11350 11100 11100 0 上海石化/M800E 12300 12000 12000 0 M2600R报11500 茂名石化/T30S 10450 10300 10300 0 V30G/Z30S报10300 兰州石化/F401 11000 11000 11000 0 天津石化/T30S 10250 10150 10150 0 10100 天津石化/EPS30R 10450 10350 10350 0 10300 华夏石化/T30S 10210 10210 10210 0 广州石化/F401 10700 10400 10400 0 100吨批量10200 广州石化/CJS700 10800 10500 10500 0 100吨批量10300 镇海炼化/T30S 10400 10400 10400 0 挂牌,前期翻牌10250 镇海炼化/Z30S 10750 10500 10500 0 挂牌 齐鲁石化/T30S 11700 11700 11700 0 无货 齐鲁石化/T36F 11600 11600 11600 0 无货 齐鲁石化/EPS30RA 11300 10800 10800 0 武汉风凰/T30S 10700 10700 10700 0 挂牌,粉料10500 武汉凤凰T36F / 湖南长盛/T30S 10800 10800 10800 0 湖南长盛/Z30S 10800 10800 10800 0 湖南长盛/T38F 11200 10900 10900 0 现产 九江石化/T30S 10100 9800 9800 0 九江石化/T36F 10400 9900 9900 0 一单一谈 荆门石化/T30S 10100 10100 10100 0 无货 荆门石化/T36F 10800 10300 10300 0 定单走货 ,粉料泊车 年夜连西太/T30S 11200 10500 10500 0 挂牌 福建炼厂/T30S 10350 10350 10350 0 挂牌 洛阳石化/F401 11466 11466 11466 0 洛阳石化/YS820 11650 11650 11650 0 中油华南/T30S(年夜庆) 10450 10300 10300 0 挂牌 中油华南/Z30S 10500 10300 10300 0 挂牌 中油华南EPS30R(独山子) 11000 10800 10800 0 挂牌 中油华东/T30S(年夜庆) 10400 10400 10400 0 挂牌价 中油华东/EP30R 11400 11400 11400 0 挂牌价 中油华东/BOPP 10600 10600 10600 0 挂牌价 中油华北/T30S(年夜庆) 10520 10220 10220 0 挂牌价 中油华北/EPS30R(独山子) 11150 10850 10850 0 挂牌 中油华北/BOPP(年夜庆) 10720 10420 10420 0 挂牌 中油西南/F401(兰化) 10700 10550 10550 0 T30S报10600,保价发卖 中油西南/EPS30R(独山子) 10950 10800 10800 0 保价发卖 宁夏炼化/拉丝粉 10200 10200 10200 0 沧州狮华/拉丝粉 9810 9810 9810 0 沧州狮华/注塑粉 9860 9860 9860 0 石家庄炼厂/拉丝粉 10400 9950 9950 0 中捷石化/低熔粉 9810 9760 9760 0 年夜户价9710 中捷石化/高熔粉 9860 9760 9760 0 年夜户价9710 天津蓝星/拉丝粉 10510 10000 10000 0 省外10100 天津蓝星/注塑粉 10560 10050 10050 0 省外10150 天津蓝星/专用粉 10590 10080 10080 0 省外10180 东明炼厂/拉丝粉 10200 9900 9900 0 东明炼厂/注塑粉 10250 9950 9950 0 山东恒源/拉丝粉 10500 10500 10500 0 挂牌 南京红叶/拉丝粉 10300 9900 9900 0 南京红叶/注塑粉 10300 9900 9900 0 岳阳兴长/拉丝粉 10600 10150 10150 0 岳阳兴长/注塑粉 10650 10200 10200 0 山东恒祥/拉丝粉 9800 9250 9250 0 金陵石化/拉丝粉 10150 9950 9950 0 金陵石化/注塑粉 10150 9950 9950 0 湖北百科/拉丝粉 10800 10800 10800 0 泊车检修,无货 湖北百科/注塑粉 10800 10800 10800 0 泊车检修,无货 哈尔滨炼厂/拉丝粉 9900 9900 9900 0

东瀛电竞app-最新版app下载

【读音】:

wǔ nián yè sù liào jīn rì jià gé háng qíng chū chǎng jià gé PE PP PVC PS ABS jīn rì yóu jià PErì píng PPrì píng PVCrì píng PSrì píng ABSrì píng gèng duō rì píng chū chǎn chǎng jiā 2005-5-20 2005-5-23 2005-5-24 jiào shàng yī shēng yì yè wù rì bèi zhù nián yè qìng shí huà /T30S 10800 10500 10100 ↓-400 guà pái nián yè qìng shí huà /T38F 10900 10600 10200 ↓-400 guà pái fǔ shùn shí huà /T30S 10950 10450 10250 ↓-200 guà pái fǔ shùn shí huà /Z30S 10200 10200 10200 0 wú huò fǔ shùn shí huà /T38F 10550 10550 10550 0 wú huò yàn huà gōng sī 2401 10810 10810 10810 0 guà pái yàn huà gōng sī /1700 10810 10810 10810 0 guà pái yàn huà gōng sī /K7726 10910 10910 10910 0 guī huá nèi ,guī huá wài 11210,guà pái yàn huà gōng sī /K8303 11010 11010 11010 0 guī huá wài 11210,guà pái ;4220bào 12610-12860,B8101bào 11910-1216 yáng zǐ shí huà /F401 10700 10700 10700 0 guà pái yáng zǐ shí huà /S1004 10400 10400 10400 0 guà pái yáng zǐ shí huà /S700 10800 10800 10800 0 guà pái , yáng zǐ shí huà /C180 11400 11400 11400 0 guà pái yáng zǐ shí huà /J340 11300 11300 11300 0 guà pái yáng zǐ shí huà /K8003 11300 11300 11300 0 guà pái yáng zǐ shí huà /F1002B / pán jǐn yǐ xī /F401 10200 10200 10200 0 10050 pán jǐn yǐ xī /J340 11700 11700 11700 0 bú chǎn wú huò dú shí huà /T30S 11400 11400 11400 0 dú shí huà /V30S 11650 11650 11650 0 bú chǎn dú shí huà /EPS30R 11600 11600 11600 0 shàng hǎi shí huà /T300 11300 10800 10800 0 guà pái shàng hǎi shí huà Y2600/Y1600 11500 11000 11000 0 shàng hǎi shí huà /F280 11350 11100 11100 0 shàng hǎi shí huà /M800E 12300 12000 12000 0 M2600Rbào 11500 mào míng shí huà /T30S 10450 10300 10300 0 V30G/Z30Sbào 10300 lán zhōu shí huà /F401 11000 11000 11000 0 tiān jīn shí huà /T30S 10250 10150 10150 0 10100 tiān jīn shí huà /EPS30R 10450 10350 10350 0 10300 huá xià shí huà /T30S 10210 10210 10210 0 guǎng zhōu shí huà /F401 10700 10400 10400 0 100dūn pī liàng 10200 guǎng zhōu shí huà /CJS700 10800 10500 10500 0 100dūn pī liàng 10300 zhèn hǎi liàn huà /T30S 10400 10400 10400 0 guà pái ,qián qī fān pái 10250 zhèn hǎi liàn huà /Z30S 10750 10500 10500 0 guà pái qí lǔ shí huà /T30S 11700 11700 11700 0 wú huò qí lǔ shí huà /T36F 11600 11600 11600 0 wú huò qí lǔ shí huà /EPS30RA 11300 10800 10800 0 wǔ hàn fēng huáng /T30S 10700 10700 10700 0 guà pái ,fěn liào 10500 wǔ hàn fèng huáng T36F / hú nán zhǎng shèng /T30S 10800 10800 10800 0 hú nán zhǎng shèng /Z30S 10800 10800 10800 0 hú nán zhǎng shèng /T38F 11200 10900 10900 0 xiàn chǎn jiǔ jiāng shí huà /T30S 10100 9800 9800 0 jiǔ jiāng shí huà /T36F 10400 9900 9900 0 yī dān yī tán jīng mén shí huà /T30S 10100 10100 10100 0 wú huò jīng mén shí huà /T36F 10800 10300 10300 0 dìng dān zǒu huò ,fěn liào bó chē nián yè lián xī tài /T30S 11200 10500 10500 0 guà pái fú jiàn liàn chǎng /T30S 10350 10350 10350 0 guà pái luò yáng shí huà /F401 11466 11466 11466 0 luò yáng shí huà /YS820 11650 11650 11650 0 zhōng yóu huá nán /T30S(nián yè qìng ) 10450 10300 10300 0 guà pái zhōng yóu huá nán /Z30S 10500 10300 10300 0 guà pái zhōng yóu huá nán EPS30R(dú shān zǐ ) 11000 10800 10800 0 guà pái zhōng yóu huá dōng /T30S(nián yè qìng ) 10400 10400 10400 0 guà pái jià zhōng yóu huá dōng /EP30R 11400 11400 11400 0 guà pái jià zhōng yóu huá dōng /BOPP 10600 10600 10600 0 guà pái jià zhōng yóu huá běi /T30S(nián yè qìng ) 10520 10220 10220 0 guà pái jià zhōng yóu huá běi /EPS30R(dú shān zǐ ) 11150 10850 10850 0 guà pái zhōng yóu huá běi /BOPP(nián yè qìng ) 10720 10420 10420 0 guà pái zhōng yóu xī nán /F401(lán huà ) 10700 10550 10550 0 T30Sbào 10600,bǎo jià fā mài zhōng yóu xī nán /EPS30R(dú shān zǐ ) 10950 10800 10800 0 bǎo jià fā mài níng xià liàn huà /lā sī fěn 10200 10200 10200 0 cāng zhōu shī huá /lā sī fěn 9810 9810 9810 0 cāng zhōu shī huá /zhù sù fěn 9860 9860 9860 0 shí jiā zhuāng liàn chǎng /lā sī fěn 10400 9950 9950 0 zhōng jié shí huà /dī róng fěn 9810 9760 9760 0 nián yè hù jià 9710 zhōng jié shí huà /gāo róng fěn 9860 9760 9760 0 nián yè hù jià 9710 tiān jīn lán xīng /lā sī fěn 10510 10000 10000 0 shěng wài 10100 tiān jīn lán xīng /zhù sù fěn 10560 10050 10050 0 shěng wài 10150 tiān jīn lán xīng /zhuān yòng fěn 10590 10080 10080 0 shěng wài 10180 dōng míng liàn chǎng /lā sī fěn 10200 9900 9900 0 dōng míng liàn chǎng /zhù sù fěn 10250 9950 9950 0 shān dōng héng yuán /lā sī fěn 10500 10500 10500 0 guà pái nán jīng hóng yè /lā sī fěn 10300 9900 9900 0 nán jīng hóng yè /zhù sù fěn 10300 9900 9900 0 yuè yáng xìng zhǎng /lā sī fěn 10600 10150 10150 0 yuè yáng xìng zhǎng /zhù sù fěn 10650 10200 10200 0 shān dōng héng xiáng /lā sī fěn 9800 9250 9250 0 jīn líng shí huà /lā sī fěn 10150 9950 9950 0 jīn líng shí huà /zhù sù fěn 10150 9950 9950 0 hú běi bǎi kē /lā sī fěn 10800 10800 10800 0 bó chē jiǎn xiū ,wú huò hú běi bǎi kē /zhù sù fěn 10800 10800 10800 0 bó chē jiǎn xiū ,wú huò hā ěr bīn liàn chǎng /lā sī fěn 9900 9900 9900 0


下一篇:海内PVC市场价格最新动态

评论